Belangenvereniging van senioren

Afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, ’t Look

Beleidsplan 2022-2025

Inleiding

Bezinning op de doelstelling van het samenwerken in de Afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, ’t Look, nu en in de toekomst, heeft geleid tot het actualiseren van het beleidsplan.
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben verandering gebracht in de positie van de burgers ten opzichte van de overheid en ten opzichte van elkaar De vergrijzing neemt snel toe, met na-
me in onze regio. Er is echter veel kennis, deskundigheid en erva-
ring bij senioren, die profiterend van de vooruitgang in de medi-
sche wetenschap, langer vitaal zijn. Kwalitatief goed blijven functi-
oneren vraagt inzet en solidariteit van senioren en van de samen-
leving. Er wordt een beroep gedaan op senioren om daarvoor zelf initiatieven te nemen en een bijdrage te leveren aan het ontwikke-
len van het lokale seniorenbeleid. De afdeling maakt daarvoor deel uit van een provinciale organisatie van senioren de KBO-Brabant.
Het beleidsplan schetst allereerst de plaats van de afdeling binnen de organisatie van KBO-Brabant.
Vervolgens staat het beleid en de organisatie van de afdeling centraal.

Plaats van de afdeling binnen de organisatie van KBOBrabant
De KBO-Brabant is een provinciale vereniging van en voor senioren vanaf 50 jaar. Deze is met circa 125.000 leden een van de groot-
ste landelijke seniorenverenigingen. De KBO-Brabant ondersteunt en informeert de afdelingen en de gemeentelijke Kringen, die pro-
beren het beleid van de gemeentelijke afdelingen goed met elkaar af te stemmen. De KBO Kring Veldhoven omvat vijf afdelingen.
De basis van KBO-Brabant zijn echter de afdelingen.

De Afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk. ’t Look
De Afdeling is sinds 29 oktober 2001 een formele vereniging met statuten. De statuten zijn 7 december 2020 bij notariële akte ge-
actualiseerd.

Doelgroep
De afdeling is een vereniging van senioren vanaf 50 jaar.

Visie
De grondslag voor de inzet en werkzaamheden van de afdeling gaat uit van de visie op de samenleving zoals ook is verwoord in het ‘Beleidsplan KBO-Brabant 2022-2025’. Het betekent erken-
ning van waarden en normen, van zorgzaamheid en van om-
gangsvormen. Dit komt tot uiting in de wijze waarop we met el-
kaar omgaan.

Doelstelling en kerntaken
De Afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, ’t Look stelt zich ten doel
Het behartigen van belangen van senioren in het algemeen en die van de leden in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord.
Om deze doelstelling te kunnen realiseren richt de afdeling zich op de volgende
Kerntaken
Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten. Het betreft naast gezelligheidsactiviteiten, waaronder sportieve activiteiten , ook het aanbieden van lezingen, dagreizen en cultu-
rele uitstapjes. Bij al deze activiteiten vormt het samenzijn , het elkaar ontmoeten in een vertrouwde omgeving, een wezenlijk element. De activiteiten worden georganiseerd door de verschil-
lende commissies.( zie hiervoor het Werkplan met activiteitenka-
lender in de Naslagmap) Het beleid van de afdeling is er niet alleen op gericht om deze activiteiten te handhaven en zo nodig te versterken, zodat de activiteiten actueel en vernieuwend blijven. Het beleid wil vooral ook ondersteuning bieden aan het promoten van nieuwe initiatie-
ven.
Zo zal er in de komende periode verdere aandacht nodig zijn voor het leren omgaan met de digitale wereld met name het ge-
bruik van computer, tablet of iPad en het gebruik van de smartphone. Belangrijk blijven initiatieven om de eenzaamheid onder de seni-
oren te bestrijden.
Belangenbehartiging In de participatiemaatschappij speelt belangenbehartiging een belangrijke rol. Verwacht wordt dat de burgers, ook de senioren zelf deelnemen en mogelijk zelf initiatieven nemen.
Binnen de afdeling heeft het bestuur een commissie belangenbe-
hartiging ingesteld . Het doel van deze commissie is om het be-
stuur te adviseren in de beleidsvoorbereiding van de belangenbe-
hartiging. De commissie volgt het lokaal seniorenbeleid op de voet. Dit betekent ook samenwerken met organisaties en instel-
lingen met gelijk of aanverwant doel onder meer via de inbreng in de Kring.

 
Financieel beleid.
Financieel management (financieel beleid en beheer) is een be-
langrijk onderdeel van het bestuursbeleid. Het bestuur streeft naar een jaarlijks evenwicht in de inkomsten en uitgaven.
De financiële middelen bestaan uit:
Inkomsten

  1. Contributie van de leden.
  2. Gemeentesubsidies.
  3. Opbrengsten van activiteiten.
  4. Schenkingen en legaten.
  5. overige inkomsten.

Uitgaven

  • Afdracht aan de KBO-Brabant.
  • Huur accommodatie.
  • Kosten van activiteiten, bestuur en beheer.

De bestuursleden genieten géén beloning voor hun werkzaamhe-
den. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De Vereniging is niet Btw-plichtig.

Verantwoording:
De penningmeester stelt jaarlijks een financiële verantwoording op bestaande uit een Verlies- en Winstberekening en een Balans. Ook wordt er jaarlijks een begroting opgesteld. Tijdens de jaar-
vergadering worden de cijfers gepresenteerd en vindt er goed-
keuring plaats. De kas wordt jaarlijks gecontroleerd door de kascommissie be-
staande uit twee leden. Het bestuur wordt gedechargeerd. Hier-
mee wordt het financieel beleid ( de jaarrekening ) van het be-
stuur goedgekeurd waarbij de bestuurders worden ontslagen van aansprakelijkheid.

Activiteitencommissies:
Elke activiteit wordt georganiseerd door een commissie bestaan-
de uit één of meer leden. Per activiteit wordt jaarlijks als onder-
deel van de totale begroting een deelbegroting opgesteld. De commissie verantwoordt zich bij de penningmeester voor de in-
komsten en uitgaven van de activiteit. De verschillende activitei-
ten worden vermeld in de Naslagmap.

Investeren en afschrijven.
Inventarisgoederen worden geactiveerd en afgeschreven in vijf jaarlijkse termijnen. De goederen zijn niet verzekerd. Er wordt voor eventuele schades een bedrag opgenomen in de algemene reserve.

Website
Op de website www.kbo-veldhoven.nl worden alle financiële cijfers gepresenteerd. Ook zijn de verslagen van de activiteiten daar te vinden.

Organisatiebeleid
Het Algemeen Bestuur
Het Algemeen bestuur is belast met de algehele leiding van de Af-
deling. Het bestuur streeft ernaar dat de verschillende commissies vertegenwoordigd zijn via een bestuurslid. Een bestuurslid kan meerdere commissies vertegenwoordigen.
Het Dagelijks bestuur
Het Dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur.
Het dagelijks bestuur heeft een voorbereidende taak richting Alge-
meen bestuur.
De Ledenvergadering
Deze vindt in onze afdeling jaarlijks plaats; de jaarvergadering.

Taken en bevoegdheden van deze bestuursorganen zijn onderdeel van de statuten.

Commissies
Er zijn verschillende commissies die activiteiten organiseren en verantwoording dragen voor de uitvoering. Elke commissie wijst tenminste een vertegenwoordiger aan die namens de commissie aanspreekbaar is. Nieuwe commissieleden worden op voorstel van de commissie door het Algemeen Bestuur benoemd. Het werkplan vermeldt de activiteiten van de commissies.

Communicatie
De Naslagmap voor bestuursleden waarin de huishoudelijke za-
ken, afspraken en belangrijke informatie zijn opgenomen waaron-
der het werkplan met activiteitenkalender
Het Klankbord is het blad voor de leden, waarin alle activiteiten en belangrijke informatie uit onze afdeling voor en door onze le-
den worden vermeld. Daarnaast is er de nieuwsbrief ‘Bezorgd’
voor tussentijds aanvullende informatie
De website , de afdeling heeft een eigen website, www.kboveldhoven.nl Dit is een belangrijke aanvulling.

Tot slot
Het mag niet onvermeld blijven, dat organisatie en uitvoering van alle activiteiten voor de afdeling worden verricht door de vrijwillige inzet van betrokken leden.
De vitaliteit van de afdeling is door hen gewaarborgd. Dat geldt ook voor de komende periode , waarin een blijvend beroep zal worden gedaan op de onderling solidariteit van de leden. Want de inzet en betrokkenheid van de leden vormt het kostbare funda-
ment van onze Afdeling.