Beleidsplan

Inleiding

Bezinning op de doelstelling van het samenwerken in de Afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, ’t Look, nu en in de toekomst, heeft geleid tot het actualiseren van het beleidsplan.

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben verandering gebracht in de positie van de burgers ten opzichte van de overheid en ten opzichte van elkaar De vergrijzing neemt snel toe, met name in onze regio. Er is echter veel kennis, deskundigheid en ervaring bij ouderen, die profiterend van de vooruitgang in de medische wetenschap, langer vitaal zijn. Kwalitatief goed blijven functioneren vraagt inzet en solidariteit van ouderen en van de samenleving. Er wordt een beroep gedaan op ouderen om daarvoor zelf initiatieven te nemen en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van het lokale ouderenbeleid.

De afdeling maakt daarvoor deel uit van een provinciale organisatie van ouderen de KBO-Brabant.

Het beleidsplan schetst allereerst de plaats van de afdeling binnen de organisatie van KBO-Brabant. Vervolgens staat het beleid en de organisatie van de afdeling centraal.

Plaats van de afdeling binnen de organisatie van KBO-Brabant

De KBO-Brabant is een provinciale vereniging van en voor senioren vanaf 50 jaar. Deze is met circa 125.00 leden een van de grootste landelijke seniorenverenigingen. De KBO-Brabant ondersteunt en informeert de afdelingen en de gemeentelijke Kringen, die proberen het beleid van de gemeentelijke afdelingen goed met elkaar af te stemmen. De KBO Kring Veldhoven omvat vijf afdelingen.

De basis van KBO-Brabant zijn echter de afdelingen.

De  Afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk. ’t Look

De Afdeling is sinds 29 oktober 2001 een formele vereniging met statuten. De statuten zijn 7 december 2020  bij notariële akte  geactualiseerd.

Doelgroep

De afdeling is een vereniging van senioren vanaf 50 jaar.

Identiteit

De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de KBO(Katholieke Bond van Ouderen) en van onze afdeling. Identiteit is echter meer dan religie. Het is  ook onze geschiedenis en onze cultuur. Identiteit komt tot uiting in de wijze waarop men met elkaar omgaat. Het heeft te maken met erkenning van waarden en normen, van zorgzaamheid en van omgangsvormen. Dit betekent voor ons dat de afdeling open staat voor andersdenkenden. Het gaat daarbij om wederzijds respect voor elkaars levensovertuiging.

Doelstelling en kerntaken

De Afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, ’t Look stelt zich ten doel

Het behartigen van belangen van ouderen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren richt de afdeling zich op de volgende

Kerntaken

Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten.

Het betreft naast gezelligheidsactiviteiten, waaronder sportieve activiteiten , ook het aanbieden van lezingen, dagreizen en culturele uitstapjes. Bij al deze activiteiten vormt het samenzijn , het elkaar ontmoeten in een vertrouwde omgeving, een wezenlijk element. De activiteiten worden georganiseerd door de verschillende commissies.( zie hiervoor het Werkplan met activiteitenkalender.)

Het beleid van de afdeling is er niet alleen op gericht om deze activiteiten te handhaven en zo nodig te versterken, zodat de activiteiten  actueel en vernieuwend blijven. Het beleid wil vooral ook ondersteuning bieden aan het promoten van nieuwe initiatieven.

Zo zal er in de komende periode aandacht nodig zijn voor het leren omgaan met de digitale wereld met name het gebruik van een tablet of i pad.

Belangrijk blijven initiatieven om de eenzaamheid onder de ouderen te bestrijden.

Belangenbehartiging

In de participatiemaatschappij speelt belangenbehartiging een belangrijke rol. Verwacht wordt dat de burgers, ook de ouderen zelf deelnemen en mogelijk zelf initiatieven nemen.

Binnen de afdeling heeft het bestuur een commissie belangenbehartiging ingesteld . Het doel van deze commissie is om het bestuur te adviseren in de beleidsvoorbereiding van de belangenbehartiging. De commissie volgt het lokaal ouderenbeleid op de voet. Dit betekent ook  samenwerken met organisaties en instellingen met gelijk of aanverwant doel onder meer via de inbreng in de Kring.

Financieel beleid.

Financieel management (financieel beleid en beheer) is een belangrijk onderdeel van het bestuursbeleid. Het bestuur streeft naar een jaarlijks evenwicht in de inkomsten en uitgaven.

De financiële middelen bestaan uit:

Inkomsten

  1. Contributie van de leden.
  2. Gemeentesubsidies.
  3. Opbrengsten van activiteiten.
  4. Schenkingen en legaten.
  5. overige inkomsten.

Uitgaven

  1. Afdracht aan de KBO-Brabant.
  2. Huur accommodatie.
  3. Kosten van activiteiten, bestuur en beheer.

De bestuursleden genieten géén beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting is niet Btw-plichtig.

Verantwoording:

De penningmeester stelt jaarlijks een financiële verantwoording op bestaande uit een Verlies- en Winstberekening en een Balans. Ook wordt er jaarlijks een begroting opgesteld. Tijdens de jaarvergadering worden de cijfers gepresenteerd en vindt er goedkeuring plaats. De kas wordt jaarlijks gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit twee leden. Het bestuur wordt gedechargeerd. Hiermee wordt het financieel beleid ( de jaarrekening ) van het bestuur goedgekeurd waarbij de bestuurders worden ontslagen van aansprakelijkheid.

Activiteitencommissies:

Elke activiteit wordt georganiseerd door een commissie bestaande uit één of meer leden. Per activiteit wordt jaarlijks als onderdeel van de totale begroting een deelbegroting opgesteld. De commissie verantwoordt zich bij de penningmeester voor de inkomsten en uitgaven van de activiteit. De verschillende activiteiten worden opgesomd in de Naslagmap.

Investeren en afschrijven.

Inventarisgoederen worden geactiveerd en afgeschreven in vijf jaarlijkse. De goederen zijn niet verzekerd. Er wordt voor eventuele schades en bedrag opgenomen in de algemene reserve.

Website

Op de website www.kbo-veldhoven.nl worden alle financiële cijfers gepresenteerd. Ook zijn de verslagen van de activiteiten daar te vinden.

Organisatiebeleid

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen bestuur is belast met de algehele leiding van de Afdeling. Het bestuur streeft ernaar dat de verschillende commissies vertegenwoordigd zijn via een bestuurslid. Een bestuurslid kan meerdere commissies vertegenwoordigen.

Het Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur.

Het dagelijks bestuur heeft een voorbereidende taak richting Algemeen bestuur.

De Ledenvergadering

Deze vindt in onze afdeling jaarlijks plaats; de jaarvergadering.

Taken en bevoegdheden van deze bestuursorganen zijn onderdeel van de statuten.

Commissies

Er zijn verschillende commissies die activiteiten organiseren en verantwoording dragen voor de uitvoering. Elke commissie wijst tenminste een vertegenwoordiger aan die namens de commissie aanspreekbaar is. Nieuwe commissieleden worden op voorstel van de commissie door het Algemeen Bestuur benoemd. Het werkplan vermeldt de activiteiten van de commissies.

Communicatie

De Naslagmap voor bestuursleden waarin de huishoudelijke zaken, afspraken  en belangrijke informatie zijn opgenomen waaronder het werkplan.

De KBO-er het maandblad voor de leden, waarin alle activiteiten en belangrijke informatie uit onze afdeling voor en door onze leden worden vermeld.

De website , de afdeling heeft een eigen website. Dit is een belangrijke aanvulling.

Tot slot

Het mag niet onvermeld blijven, dat organisatie en uitvoering  van alle activiteiten voor de afdeling worden verricht door de vrijwillige inzet van betrokken leden.

De vitaliteit van de afdeling is door hen gewaarborgd. Dat geldt ook voor de komende periode , waarin een blijvend beroep zal worden gedaan op de onderling solidariteit van de leden. Want de inzet en betrokkenheid van de leden vormt het kostbare fundament van onze Afdeling.