Jaaroverzicht  KBO-acties 2019

 

Per 1 januari 2019 was het leden aantal 723.

 

 BESTUUR

Het bestuur was op 1 januari 2019 als volgt samengesteld:

Voorzitter                                : Gerard de Wilt

Vice-Voorzitter                       : Ria Donkers

Secretaris                               : Ad Michielsen

2e secretaris                           : Titie Mol (ad interim)

Penningmeester                     : Hub Lodewijks

2e Penningmeester               : Ad van Amelsfort  (ad interim)

Ledenadministratie                 : Ad van Amelsfort

Leden                                      Ben Schellekens

                                                 Gerry van Tuijl-Engelen

                                                 Lau Donkers

 

Aftredende bestuursleden in 2019 waren Ben Schellekens, Lau Donkers en Gerard de Wilt.
Allen waren herkiesbaar.
Er hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld zodat allen weer zijn herkozen.
Wij herdenken natuurlijk ook alle overleden leden die ons in 2019 zijn ontvallen.
Helaas hebben we dit niet in de hand en zullen we hiermee moeten verder leven.
Onze activiteiten blijven door het jaar heen redelijk hetzelfde.
De ontspanningsactiviteiten blijven enorm belangrijk maar ook is onze afdeling structureel bezig met de belangenbehartiging van senioren in onze gemeente.

Wij danken Gerry van Tuyl voor de maandelijkse column “Vanuit het bestuur” .

Mooi geschreven column die iedereen begrijpt.

Ook is er vanuit het bestuur aangegeven dat gezien de financiën en de mogelijke wijzigingen van de contributie het verstandig te vinden dat de eigen bijdrage voor de feestelijke middagen te verhogen en de consumpties, met daarbij het gebak aan te passen. Naar ons inzien is dit gemoedelijk ingevoerd zonder grote strubbelingen.
Dank hiervoor.
Eenmaal per maand zijn er verschillende leden bezig met het verzendklaar maken van onze KBO-er.  De kbo-er is vernieuwd met daarin ook kleuren foto’s en wanneer dit mogelijk wordt ook met regelmaat een puzzel geplaatst.
Hulde hiervoor aan Ad van Amelsfort die samen met de opstellers van het boekje zich inzet om dit elke maand weer voor elkaar te krijgen.

De koffie inloop op zondagmiddag in Dn Bond werd eind van 2019 stop gezet. Dit om reden dat het bezoekers aantal t.o.v. de kosten niet meer rendabel was. Vanuit het bestuur met in de trekkersrol Gerry van Tuyl zal worden gestreefd naar een andere vorm van een koffie bijeenkomst.

Op 22 maart was de jaarvergadering. Naast de normale agendapunten werden de aanwezige jubilarissen in het zonnetje gezet. Er waren dit jaar 5 jubilarissen. Degene die aanwezig waren hebben de oorkonde en een attentie ontvangen. De andere zijn thuis gehuldigd.

Vanaf April is het fietsen weer begonnen. Deze activiteit mag op veel belangstelling rekenen. Gezien de gezondheidssituatie en de leeftijd van de begeleiders werd duidelijk dat hier nieuwe mensen voor worden gezocht om het succes van “fietsen” met elkaar te continueren.

In April werd onze Voorzitter Gerard de Wilt in het zonnetje gezet met de toekenning van een koninklijke onderscheiding. Deze onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester en dit hebben we op die dag uitbundig gevierd .

In mei hebben ook een 20-tal leden mogen deelnemen aan de lekkere actie “Asperges in de velden”. Dit was georganiseerd door een externe (commerciële) organisatie in Oerle. Op het laatste moment heeft afdeling Oerle kunnen regelen om voor honderd ouderen een gratis lunch te regelen. Dit natuurlijk voor 5 afdelingen.
En heeft het bestuur hiervoor zelf keuzes gemaakt om mensen vanuit onze afdeling hiervoor uit te nodigen.

Dit jaar is er ook weer de RABO-Clubkas Campagne geweest.  Welke met een mooi saldo weer een succes is geweest.

Dan de jaarlijkse kerstviering, dit jaar zonder geestelijke inbreng maar wel met mooie voordrachten van Joke van Gerwen en Madeleine van Meel , omlijst door het koor “Zingen houdt Jong”.
Het werd goed bezocht met daarna nog een prettig samenzijn onder het genot van een lekkere lunch.

Het bestuur dankt alle leden voor het vertrouwen, en de steun die we in 2019 mochten ontvangen.

Een speciaal dankwoord aan onze commissieleden, bezorgers van de KBO-er en de bezoekers van onze 80-plussers. Als we ook in 2020 weer op uw steun/medewerking mogen rekenen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

Als nieuwe secretaris van onze afdelingen wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor het support die ik mocht ontvangen om de leegte die Dely Vialle achter liet te kunnen invullen. Ik ben natuurlijk een heel andere persoonlijkheid en heb gedurende het jaar vele mensen en gewoontes moeten leren kennen. Hopelijk is dit naar tevredenheid in jullie ogen.

Dank hiervoor.

Mvrgr

Ad Michielsen

 

Katholieke Bond van Ouderen

Afd. Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 maart 2019 in D’n Bond.

 

Aanwezig: Ad van Amelsfort, Ria Donkers, Frans Dijkhoff, Hub Lodewijks, Ad Michielsen, Ben Schellekens, Gerry van Tuijl, Gerard de Wilt en Titie Mol (notulist).

Afwezig: Lau Donkers,

 1. Opening door voorzitter Gerard de Wilt en mededelingen

Graag wil voorzitter Gerard de Wilt eerst even stilstaan bij de roerige afgelopen week. Zondag is oud-voorzitter Frans Slangen vrij plotseling overleden, hij heeft veel betekend voor KBO-Brabant. Maandag was er in Utrecht de terroristische aanslag in een tram, hoe is het toch mogelijk dat 1 iemand zo’n ravage kan aanrichten, zoveel angst en verdriet kan zaaien. We willen de betrokkenen heel veel sterkte toewensen. Politici misdroegen zich in hun uitlatingen om hierbij stemmenwinst te behalen, waar zijn we mee bezig. En tot slot de verkiezingen voor de Provinciale Staten waarbij er een geweldige verschuiving naar rechts optrad met heel veel winst voor Forum voor Democratie

Maar goed, graag wil ik iedereen hier hartelijk welkom heten en Lau Donkers afmelden voor deze vergadering. De middag bestaat uit 2 delen: voor de pauze terugkijken en huldiging van de 5 jubilarissen, na de pauze komt de heer Egi Pellemans ons iets vertellen over het thema Eenzaamheid, Hij heeft verstand van dat onderwerp, hij is directeur van SWOVE geweest en heeft er veel mee te maken gehad, vooral ook verborgen eenzaamheid. En we willen graag horen hoe we hier als KBO iets in kunnen betekenen.

 

 1. Notulen algemene ledenvergadering dd. 6 april 2018

Op dit verslag, opgenomen in de KBO-er van maart 2019, zijn geen op- of aanmerkingen, waarmee het is goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.

 

 1. Jaarverslag 2018

In dit verslag, samengesteld door Gerry van Tuijl, valt alles te lezen over alle activiteiten die er door het jaar heen georganiseerd worden en ook dit is al te lezen in de laatste, helemaal vernieuwde, KBO-er. Ook hierover zijn er geen vragen en daarmee is ook dit verslag goedgekeurd met een hartelijk woord van dank aan de samenstellers.

 

 1. Financieel Jaarverslag 2018

Dit verslag is opgemaakt door penningmeester Hub Lodewijks. Frans Dijkhoff heeft de presentatie gemaakt en Gerard licht het toe. Alles is weer duidelijk en overzichtelijk, er zijn geen tekorten, maar het bedrag van de algemene reserve is wel lager geworden en we kunnen zo niet doorgaan. Het blijkt dat de vieringen behoorlijk duurder uitgevallen zijn dan we begroot hadden. En ook de niet-gratis activiteiten leveren een tekort op. De huur van D’n Bond is verhoogd en ook zijn er wat minder contributie-inkomsten door terugloop in het ledenaantal.

 

 1. Begroting 2019

Er is kritisch naar de begroting gekeken om te zien wat er aangepast moet worden, aldus Gerard. We hebben 3 reizen begroot i.p.v. 4, de zanggroep zingt voortaan op donderdagmiddag in D’n Bond en we willen voorstellen de eigen bijdrage voor niet-gratis activiteiten wat te verhogen. De contributie bedraagt weliswaar € 25,- p.p., maar die kosten kunt u zo terug verdienen door heel veel kortingen die u met de ledenpas kunt krijgen op ziektekostenverzekering, energierekening en bij heel veel plaatselijke winkeliers. Om een voorbeeld te geven van de kosten: bij de carnavalsmiddag was er altijd koffie of thee met gebak, 2 consumptiebonnen en een bittergarnituur, kosten totaal de laatste keer € 780,-. De 52 bezoekende leden betaalden €5,- entree, samen € 260,- dus een tekort van ruim € 500,-. En voor alle activiteiten samen kwam dit in 2018 op € 3365,- teveel uitgegeven. En ook de vieringen leveren samen nog een flink tekort op.

Daarom willen we het volgende voorstellen:

– Nieuwjaarsreceptie blijft gratis toegankelijk, er is een traktatie en 1 consumptiebon

– vrijwilligersbijeenkomst blijft gratis toegankelijk maar gaat naar max. 2 consumptiebonnen.

– carnaval: entree € 5,- en 1 consumptiebon

– Koningsdag: entree € 5,- en 1 consumptiebon

– Sinterklaasviering; entree € 5,- en 1 consumptiebon

– koffietafel: hier komen zo’n 100 mensen en de eigen bijdrage moet hier van € 5,- naar € 7,50 p.p., want de kosten zijn hier € 14,- p.p.

Ook de inloopmiddag kost veel geld. Deze activiteit werd gesponsord door de Rabobank maar die doet dat niet meer en we hebben nog geen nieuwe sponsor gevonden. Wel kunnen we ons inschrijven op het premieplan van KBO-Brabant en dan voor € 2000 iets organiseren, en ook is er de Rabobankactie, waarbij mensen hun stem kunnen uitbrengen op verenigingen en stichtingen, maar die is uitgesteld tot het najaar. Een ander punt is de fles wijn of iets anders voor 80-jarigen, maar dat zijn er intussen ieder jaar zoveel, dat we die leeftijd willen verhogen naar 85 en dan daarna iedere 5 jaar. Verder willen we samen met de andere afdelingen actie voeren om nieuwe leden te winnen en zo meer contributie binnen te halen. Ook meer adverteerders is nog een optie, maar we moeten wel rekening houden met het beschikbare aantal pagina’s van de KBO-er. We zouden alle vaste info die we nu iedere maand plaatsen op een apart stevig blad kunnen zetten en 1 keer per jaar uitdelen, dan houden we ook meer ruimte over voor andere interessante artikelen. Daar moeten we eens goed over nadenken. Een ander idee was om de KBO-er digitaal toe te sturen, maar er zijn nu maar 40 leden die dat willen, de meeste mensen hebben toch liever een boekje om in te kijken.

Gerard besluit met te zeggen dat dit is wat er allemaal speelt, we hebben nog reserves maar we kunnen niet doorgaan op de oude voet. Dit zijn onze voorstellen, zo willen we proberen er iets aan te doen. Wat misschien ook niet voor iedereen duidelijk is: de contributie bedraagt € 25,- p.p. maar daarvan moeten we € 11,- afdragen aan KBO-Brabant, dus blijft er voor onze eigen afdeling een stuk minder per lid over. KBO-Brabant is er wel over bezig om per 2021 de contributie te verhogen, maar dat is nog afwachten wat dat voor de leden en voor de afdelingen zal opleveren. En daarom proberen we onze eigen zaken te regelen. De zaal gaat hiermee akkoord.

 

 1. Verslag Kascontrolecommissie

Cor van Eekert heeft zich afgemeld voor deze vergadering, maar hij stelt zich wel herkiesbaar. De kascommissie bestaat dit jaar uit Harm Kruize en Wil Dirks. Hub heeft heel goed werk verricht, alles is heel overzichtelijk en het klopt helemaal, aldus de kascontrolecommissie. Bedankt Hub en de zaal geeft hem een hartelijk applaus. En hiermee wordt het bestuur gedechargeerd van zijn taak voor 2018.

Cor van Eekert en Wil Dirks stellen zich herkiesbaar en Harm Kruize wordt reserve. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn Lau Donkers, Ben Schellekens en Gerard de Wilt. Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld, waarmee zij herkozen zijn. Daarnaast hebben we door het wegvallen van Hans Wenting en Dely Vialle in het afgelopen jaar al 2 nieuwe bestuursleden moeten aannemen, zijnde Ad Michielsen als secretaris en Frans Dijkhoff die het computercafé op zich heeft genomen. Gaat de vergadering hiermee akkoord? Ja zeker, applaus van de zaal.

Maar Gerard voegt hier aan toe dat we nog mensen zoeken die bestuursfuncties op zich willen nemen, zoeken jullie mee?

 

 1. Huldiging 5 jubilarissen

Dit jaar zijn er 5 leden die 25 jaar lid zijn. Het zijn de dames Kennis, Schellekens, Vos en Wijnen en de heer Verhulst. Deze laatste is hier niet aanwezig en zal thuis gehuldigd worden. De dames zijn alle 4 heel actieve leden, ze zijn overal bij aanwezig en mevr. Wijnen is zelfs onze enige Prinses Carnaval ooit geweest. Ze krijgen allemaal een oorkonde, een bloemetje, een envelop met inhoud en een groot applaus van de zaal. Ook worden ze op de foto gezet door …… en deze foto’s worden meteen geprint en uitgedeeld.

 

 1. Pauze.

 

 1. Thema “Eenzaamheid” door Egi Pellemans

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Hoe eerder je eenzaamheid (h)erkent, hoe meer je kunt doen voor jezelf of een ander. Aan de hand van een groot aantal signalen geeft Egi Pellemans een uitgebreide toelichting hoe we deze signalen kunnen herkennen en wat we er mee kunnen doen of vooral niet mee moeten doen. Een heel boeiend en vaak ook herkenbaar verhaal. Na afloop wordt een flyer uitgedeeld met een samenvatting van al deze punten en ook op www.samentegeneenzaamheid.nl is hierover van alles te vinden. Gerard bedankt de spreker hartelijk en belooft er ook in de KBO-er regelmatig aandacht aan te besteden.

 

 1. Mededelingen door de voorzitter en Rondvraag

Er zijn geen mededelingen en geen vragen voor de Rondvraag.

 

 1. Loterij

Dan is het nu tijd voor de loterij en hiervoor hebben de winkeliers hier in de buurt weer heel mooie prijzen en waardebonnen beschikbaar gesteld, waarvoor onze hartelijke dank. Vervolgens trekt Gerard, als voorzitter van de Feestcommissie, de lootjes. Er worden weer veel mensen blij gemaakt, waarvoor hartelijk dank aan de schenkers.

 

 1. Dankwoord en Sluiting door de voorzitter

Tot slot bedankt de voorzitter iedereen hartelijk voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering. En Feestcommissie samen met het team van vrijwilligers ook jullie heel erg bedankt voor de organisatie van deze geslaagde middag. En natuurlijk ook Pierre en Ineke van D’n Bond van harte bedankt! En dan nu weer op naar de volgende activiteit, dat is op 26 april de viering van Koningsdag.

En hiermee is de vergadering gesloten.