30 april 2023

Verslag Jaarvergadering

Afd. Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Notulen van de Algemene Leden vergadering op vrijdag 10 maart 13.30 uur 2023 in D’n Bond.
Aanwezig van het bestuur; Ad Michielsen, Ria Donkers, Frans Dijkhoff, Kees Joosten, Gerry van Tuijl en Gerard de Wilt
Afwezig van het bestuur met bericht van verhindering ; Advan Amelsfort en Henk van Hak

Welkom en opening door de Voorzitter
De voorzitter heet de aanwezige leden (40) van harte welkom in het bijzonder de jubilarissen en Els van Daal van KBO-Brabant die de bijeenkomst begint met haar presentatie.
Presentatie ‘Langer thuis wonen’ Els van Daal vertelt in heldere taal en met veel praktijkervaring
het thema ‘Langer thuis wonen’ aan de hand van een duidelijke structuur.
Is de woning nog het meest passend bij het ouder worden?
Hoe staat het met de woonomgeving; de noodzakelijke voorzieningen en mogelijkheden voor ontmoeting.
Hoe zit het met het sociale netwerk bij het ouder worden; het sociaal pensioen!
Ter ondersteuning heeft zij aan het einde van de zeer gewaardeerde presentatie een aantal exemplaren van de sociale netwerkkaart en mogelijke oplossingen voor de woning
in : Over ouder worden en wonen, en Mijn huis op maat.
Goedkeuring Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2022
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en worden met dank aan de notulist Ria Donkers vastgesteld.
Hij stelt vast dat er een verlies is van 4.778,61 euro. Dat betekent dat we dit niet jaren kunnen volhouden.

Financieel jaarverslag 2022
De penningmeester geeft een toelichting op de Balans en Exploitatie 2022 en de Begroting 2023.
Hij stelt vast dat er een verlies is van 4.778,61 euro. Dat betekent dat we dit niet jaren kunnen volhouden.
Immers de algemene reserve is 14.3132,16. In 2023 gaat de huur van D’n Bond niet omhoog en de uitgave voor het
Klankbord en de Nieuwsbrief zijn een besparing.
Echter een verhoging van de contributie blijft noodzakelijk.

Verslag kascontrole commissie
De leden van de kascontrole commissie Wil Dirkx en Mien van den Hurk hebben hun goedkeuring gegeven aan het financieel jaarverslag; goed werk van de penningmeester.
Hiermee is de penningmeester/het bestuur gedechargeerd.
Voor het volgend jaar hebben zich Mien van den Hurk en Henk Dekkers beschikbaar gesteld en als reserve Gerard Coppens.

Jaaroverzicht 2022
Het jaaroverzicht is samengesteld door secretaris Ad Michielsen en hij geeft een korte toelichting.
Met name meldt hij naast de vele activiteiten de voor het eerst in de zomervakantie georganiseerde en zeer succesvolle Huifkarrentocht en de middag in het Dorpsgenot.
Zomeractiviteiten zijn derhalve voor herhaling vatbaar en een plan voor dit jaar, een mogelijke zomer barbecue, wordt onderzocht.
Voor een tweede zomeractiviteit is gedacht aan een herhaling van een muziekfeest aan de gender dat vorig jaar een groot succes was.
De organisatie ervan is nog onzeker. Echter de zomeractiviteiten kunnen niet meer gratis zijn zoals ook vorig jaar al was aangegeven.
De KBO-er heeft na een succesvolle prijsvraag de nieuwe naam KLANKBORD opgeleverd.
Met ingang van 2023 verschijnt het ledenblad zes keer per jaar. Daarnaast verschijnt indien nodig de Nieuwsbrief ‘Bezorgd’.
Deze verandering krijgt veel positieve reacties.

Het Beleidsplan 2022-2025 van de Belangenvereniging Senioren Afdeling Veldhoven-Dorp Zonderwijk ’t Look
De voorzitter meldt dat het Beleidsplan ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het vorige plan is geactualiseerd en de belangrijkste
wijziging betreft de formulering van de Identiteit.
Dit hangt samen met formulering van de Identiteit in het Beleidsplan
2022-2025 van KBO-Brabant. Het beleidsplan zal in
het Klankbord worden geplaatst.

Ledenverloop gedurende het jaar
De voorzitter vervangt voor dit onderdeel Ad van Amelsfort
die niet aanwezig kon zijn.
In 2022 zijn 94 nieuwe leden ingeschreven en in 2023 tot vandaag 10 maart 23 leden.
De vereniging telt nu 704 leden.
De gemiddelde leeftijd van de leden is van vrouwen 79,78 en van mannen 79,9.
De gemiddelde leeftijd van de nieuwe leden is iets jonger van vrouwen 73,51 en van mannen 76,42.

Contributie 2024
De voorzitter sluit aan bij de conclusies van de penningmeester.
Het is noodzakelijk dat de contributie in 2024 wordt verhoogd.
Er wordt geprobeerd om binnen de Kring Veldhoven eenzelfde contributie vast te stellen.
Dat is tot nu niet gelukt. De voorzitter stelt de vergadering voor om de contributie met ingang van
2024 met maximaal 5 euro te verhogen.
De contributie wordt dan 30 euro. Hierover wordt uiterlijk in oktober beslist. De vergadering is het eens met dit voorstel.

Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster is Ria Donkers. Zij heeft aangegeven nog maximaal één jaar bestuurslid te willen zijn.
Zij spreekt de hoop uit dat er in dat jaar een bestuurslid zal worden gevonden.
Iedereen stemt ermee in.
Er is nog een vacature bestuurslid door het vertrek van Ineke van Keuken.
Er hebben zich tot vijf dagen voor deze vergadering geen andere kandidaten gemeld.

Huldiging van de jubilarissen
Er zijn zes jubilarissen aanwezig. De voorzitter dankt de jubilarissen voor hun lidmaatschap van 25 jaar.
Hij overhandigt hen de envelop met inhoud, een mooie bos bloemen voor de dames en een fles wijn voor de heren.
De afwezige jubilaris ontvangt later de attentie. Helaas ontbreken abusievelijk de oorkondes.
De oorkondes zijn maandag 14 maart door de secretaris persoonlijk bezorgd.

Rondvraag en opmerkingen
Jeanne van Amelsfort vraagt naar aanleiding van de Huifkarrentocht aandacht voor leden die gebruik maken van noodzakelijke hulpmiddelen.
Dit heeft zeker de aandacht van het bestuur.
Gerrit Coppens vraagt aandacht voor liefhebbers voor duofietsen. Het gaat dan om deelnemers en om trappers.
Hij schrijft een info voor in het Klankbord.

Loterij en sluiting met dankwoord van de voorzitter
Na de loterij dankt de voorzitter allen die zich hebben ingezet voor deze jaarvergadering.
Hij vindt het wel jammer dat voor deze belangrijke jaarvergadering met de presentatie van een zeer actueel thema slechts veertig leden aanwezig waren.
De voorzitter sluit om 16.45 uur de vergadering.

Voorzitter Gerard de Wilt , notulist Ria donkers